ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга, байгууламжийн зураг төсөв, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, барилга 

угсралтын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй битүүмжилсэн тендер.
Мэдээ